คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

alt

        ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปรัชญา วัตถุประสงค์ : : ผลิตบัณฑิต นักสาธารณสุข และ นักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน
ปณิธาน : มุ่งมั่นจัดการการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตสายวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม นักศึกษาได้เรียนรู้จริง ทำได้จริง เน้นผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน ของสภาวิชาชีพ และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจ :
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเฉพาะสาธารณสุขศาสตร์ด้านต่างๆ ได้แก่ สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาล โภชนวิทยา สุขศึกษา
2. ดำเนินการวิจัย และสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3. ทำงานบริการวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
4. รักษาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามสภาวิชาชีพ หรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
5. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย