คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาจารย์ รศ.ดร. สายพิณ ไชยนันทน์
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คุณวุฒิ

Ph.D.(Marine Estuarine Environmental Science/ Molecular Biotechnology)    
University of Maryland at College Park, USA
วท.ม.(จุลชีววิทยา)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน
2556-2558    คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
2552-2556    หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2547-2551    รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปณิธาน    :สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ
และทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตราฐานวิชาชีพ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน

เอกสาร
อาจารย์ ผศ.ดร.สิทธิพันธุ์ ไชยนันทน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและอาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก "Ph.D.(Marine Estuarine Environmental Science/ Molecular Biotechnology)
 University of Maryland at College Park, USA"
ระดับปริญญาโท วท.ม.(จุลชีววิทยา)    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี วท.บ.(เทคนิคการแพทย์) มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

เอกสาร
อาจารย์ อินจิรา นิยมธูร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท รป.ม.  รัฐประศาสนศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (สุขาภิบาล)  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 

เอกสาร
อาจารย์ มยุรินทร์ เหล่ารุจิสวัสดิ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท สม.  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาสาธารณสุขศาสตร์)  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี สพ.บ. สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
เอกสาร
อาจารย์ สรินทร พัฒอำพันธ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วท.ม. สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาอาหารและโภชนาการ)   คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์       มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เอกสาร
อาจารย์ ณัฐพงศ์ วีระทวีพร
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วท.ม  ชีวเคมี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ระดับปริญญาตรี วท.บ.  สาธารณสุขศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เอกสาร
อาจารย์ สุคนธ์ ขาวกริบ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.  วิศวกรรมความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ส.บ.   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ.  สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เอกสาร
อาจารย์ ปัญจ์ปพัชรภร บุญระยอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 
เอกสาร
อาจารย์ รัชนีกร ชมสวน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท M.O.H   Master of Occupational Health  University of the Philippines
ระดับปริญญาตรี วท.บ.  อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เอกสาร
อาจารย์ ดร.นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก วท.ด  กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท วท.ม  กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี วท.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
เอกสาร
อาจารย์ ญาณิศา พึ่งเกตุ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
เอกสาร
อาจารย์ ปัณณทัต วงษาสันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิด
ระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
เอกสาร