คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สารจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพรศ.ดร. สายพิณ ไชยนันทน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ