คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

#

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Program
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.Sc. (Occupational Health and Safety)


วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มีคุณสมบัติดังนี้
       - เป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพ สามารถวางแผน และปฏิบัติงานทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และปฏิบัติงานสาธารณสุขทั่วไปได้
       - เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงาน การบริหารงาน มีภาวะผู้นำทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       - เป็นผู้แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองอยู่เสมอทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาธารณสุขทั่วไป        - เป็นผู้มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
       - มีทักษะด้านภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นและบริหารข้อมูล เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องได้
       - เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพสิทธิของผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นอย่างดี


ปรัชญา
       - สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงาน
ปณิธาน
       - วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จะสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำงานต่อผู้ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท และทุกระดับตั้งแต่ขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 
-