คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

#

อาจารย์ สุคนธ์ ขาวกริบ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม.  วิศวกรรมความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ส.บ.   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ.  สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เอกสาร
อาจารย์ ปัญจ์ปพัชรภร บุญระยอง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วศ.ม. การจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระดับปริญญาตรี ส.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 
เอกสาร
อาจารย์ รัชนีกร ชมสวน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีว อนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท M.O.H   Master of Occupational Health  University of the Philippines
ระดับปริญญาตรี วท.บ.  อาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เอกสาร
อาจารย์ ดร.นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก วท.ด  กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาโท วท.ม  กายวิภาคศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระดับปริญญาตรี วท.บ. พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
เอกสาร
อาจารย์ ปัณณทัต วงษาสันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วท.ม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิด
ระดับปริญญาตรี วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
 
เอกสาร