คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

#

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถขึ้นทะเบียนต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และสามารถประกอบอาชีพได้ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ โดยสามารถประกอบอาชีพในตำแหน่งต่าง ๆ เช่น
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ ประจำโรงงานอุตสาหกรรมที่มีคนงานมากกว่า 100 คน
2. นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทำงานในหน่วยงานวิชาการของทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. พนักงานตรวจความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
4. นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม