คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

#

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Public Health Program
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ส.บ. (สาธารณสุขศาสตร์)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.P.H. (Public Health)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อ ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้เป็นผู้มีความสามารถในการให้บริการสาธารณสุขต่าวๆต่อประชาชน สามารถนำวิชาการเด้านสาธารณสุขออกไปปฏิบัติหน้าที่ในท้องถิ่นห่างไกล ให้การศึกษา ฝึกอบรม ห้คำปรึกษาวางแผล บริหาร วิจัย และประมินผล รวมทั้งการให้บริการต่างๆ เพื่อประชาชนและสามารถพัฒนางานด้านสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
เพื่อผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ เกี่ยวกับสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสภาพ การบริหารจัดการสุขภาพชุมชนและการจัดโครงการด้านสุขภาพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ วินิจฉัย วางแผนดำเนินงาน และประเมินผลด้านสาธารณสุข รวมทั้งสามารถนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาประยุกต์ในงานสาธารณสุข เพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ


ปรัชญา
       - คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เกิดจากการที่มีนักสาธารณสุขที่มีคุณภาพ รอบรู้ ดูแล และควบคุมโรค บริหารจัดการสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ปณิธาน
       - มุ่งมั่นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตนักสาธารณสุข ให้มีความรู้ ความสามารถ ควบคู่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นกลยุทธ์แห่งความรู้สู่วิชาชีพที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน และตอบสนองปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและชุมชนอย่างแท้จริง และสามารถปฏิบัติงานให้สถานประกอบการด้านสุขภาพอนามัยบรรลุเป้าหมายได้”
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
       - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในแผการเรียน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
       - มีคุณสมบัติพื้นฐานอื่นๆ เป็นไปตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549
 
-