คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

#

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และเอกชน โดยมีตำแหน่งต่างๆดังนี้
1. เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. เป็นนักสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดกระทรวงมหาดไทย สังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสามารถทำงานได้ในส่วนกลาง และในท้องถิ่น
3. ทำงานในสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเป็นนักวิชาการสาธารณสุข
4. ทำงานในองค์กรเอกชนในการพัฒนาชุมชน หรือที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีต่อสุขภาพ
6. เป็นนักวิชาการในการป้องกันควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ รวมถึงโรคระบาดใหม่ อยู่ในกรมอนามัย กรมควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น
7. เป็นนักวิชาการสุขศึกษา ให้ความรู้ประชาชนถึงปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ไม่ให้เกิดขึ้น
8. เป็นนักโภชนาการ
9. เป็นนักวิจัยปฏิบัติงานในศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์ ทั้งของรัฐบาล และเอกชน
10. เป็นอาจารย์หรือครูสอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐบาล และเอกชน