คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว :คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง“ Road to Public Health in 21 st Century ” เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


        

วันที่จัดการประชุม : 21 กรกฎาคม 2559 - 22 กรกฎาคม 2559

สถานที่จัดการประชุม : โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันสุดท้ายของการส่งบทความ : 15 มิถุนายน 2559

Link : http://vphcap.wix.com/phconference2016

 

 

สหสาขาสาธารณสุขประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 และได้ผลิตมหาบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์มากกว่า 600 คน เป็นหลักสูตรที่มีการสอนร่วมกันจากคณาจารย์จากหลากหลายคณะและสถาบันในมหาวิทยา-ลัยเชียงใหม่ นอกจากนี้ สหสาขาสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย ยังเป็นศูนย์กลางให้ความรู้และช่วยเหลืองานด้านสุขภาพอนามัยแก่สถาบันที่เกี่ยวข้องในภาคเหนือและส่วนอื่นๆของประเทศ อย่างไรก็ตาม ในยุคสมัยศตวรรษที่ 21 ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา สหสาขาสาธารณสุขจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และมีบัณฑิตที่ได้นำวิชาการและวิชาชีวิต รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปพัฒนางานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน

สหสาขาสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นความสำคัญของการการพัฒนาการศึกษาเพื่อสอดรับกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 จึงจัดการประชุมวิชาการสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 เรื่อง “Road to Public Health in 21st Century” เส้นทางสู่การสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์และสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สู่สาธารณชนทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับชาติ 

ลงประกาศเมื่อวันที่ ::


เอกสารที่เกี่ยวข้อง :: [เอกสารดาวน์โหลด]