คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข้อมูลสมัครเรียน คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

alt

รับสมัครนักศึกษาใหม่

 • สาขาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 100 คน
 • สาขาอาวชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 100 คน

 • คุณสมบัติของผู้เรียน
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(จบ ม.6) แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ มีการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิตมีเกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
 • จบ ม.6 ทั่วไปและปวช. สายช่างอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าศึกษาต่อต้องเรียนปรับพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต และคณิตศาสตร์ให้ครบ 12 หน่วยกิต
 • ปวส. สายช่างอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าศึกษาต้องเรียนปรับเพิ่มฐานกลุ่มสาระวิชาการเรียนทางวิทยาศาสตร์ 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิตและสามารถเทียบโอนหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการและตามระเบียบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญา เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2552
 • ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์หรือด้านอื่นๆ ที่เทียบเคียงกัน สามารถเทียบโอนหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และตามระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ระดับปริญญาตรีเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2552 กรณีเทียบโอน
 • Transcript
         -> เทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น ใช้ตัวจริงที่ออกโดยสถาบัน จำนวน 1 ฉบับ
         -> ปริญญาตรีใบที่สอง สำเนาใบ Transcript จำนวน 2 ฉบับ
 • คำอธิบายรายวิชา จำนวน 2 ฉบับ

 • หมายเหตุ : กรณี ที่รอ Transcript ตัวจริงซึ่งเป็นฉบับทางการออกโดยสถาบัน ให้ใช้ใบเช็กเกรดเพื่อเทียบโอนรายวิชาเป็นการชั่วคราวก่อน ระหว่างที่ยังรอฉบับตัวจริง
  เอกสารสำหรับการสมัครเรียน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6) หรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเทียบวุฒิ (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ

 • หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาเป็นขนาด A4 พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  ค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร
  สมัครเรียน
 • สมัครด้วยตัวเอง

  สมัคร Online

 • ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย โดยผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเรียนระดับปริญญาตรีคนละ 200 บาท ในวันที่นักศึกษาเข้ามารายงานตัว

 • หมายเหตุ : สถาบันขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสิทธิผู้สมัครโดยไม่จำเป็นต้องประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่พบว่าหลักฐานที่ประกอบการสมัครเป็นเท็จ
  สมัครด้วยตนเอง
 • สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ในเวลาทำการ 8.00 – 16.30 น.
 • โทรศัพท์ : +662-878-5000-3, 028785085-6
 • แฟกต์ : + 66 2-878-5012
 • เว็บไซต์ : http://www.siamtechu.net
 • อีเมล์ : infosiamtechu@gmail.com