คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

alt

        คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Faculty of Health Science)
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลง และความต้องการกำลังคนทั้งระดับประเทศและสากลในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งในสังคมชนบทและสังคมเมือง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน
คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามอนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 และหลักสูตรได้รับความเห็นชอบจากสภาการสาธารณสุขชุมชน วันที่ 9 ธันวาคม 2558 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ) รับทราบการอนุมัติหลักสูตร เพื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมสภาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 กันยายน 2558 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ) รับทราบการอนุมัติหลักสูตร เพื่อวันที่ 13 มกราคม 2559
วัตถุประสงค์ :
1.ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขให้เป็นผู้มีความสามารถ ในการให้บริการสาธารณสุขต่อสังคมและประชาชน
2.ผลิตบัณฑิตสาธารณสุขที่มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพ และการบริหารจัดการสุขภาพชุมชนเพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนและประเทศชาติ
3.ผลิตบัณฑิตอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สามารถดูแล วางแผน ควบคุม และประสานงานให้เกิดสุขอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ
4.ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในวิชาชีพ ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขทั่วไปได้เป็นอย่างดี