คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

Activity Gallery

blogimg1
                คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-12

#คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกันสำนักงานประกันสังคม จัดโครงการบริการวิชาการ “ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน”
วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสาระสำคัญเรื่องประกันสังคมผู้ที่ประกันตน รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามและประชาชนในชุมชนของบางกอกใหญ่

วิทยากรโดย คุณมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

blogimg1
                โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-08
กิจกรรมรับน้องใหม่ โครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019 
 
#รับน้องสร้างสรรค์2562 องค์การนักศึกษาและสำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่น้อง STC 2019 พร้อมกิจกรรมบายศรีรับน้องผูกข้อไม้ข้อมือจากรุ่นพี่ วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30– 15.00 น. ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
blogimg1
                การประกวดการพูด The STC Speech Contest 2020 ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-11-01

ฝ่ายการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดกิจกรรมการประกวดการพูด (The STC Speech Contest 2020) ในหัวข้อ “I FEEL THE IMPACT OF TECHNOLOGY ON MY LIFESTYLE”
โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการเข้าแข่งขัน ได้แก่

-  Kunwara คณะบริหารธุรกิจ
-  Prompassorn Buasawad คณะรัฐประศาสนศาสตร์
-  Khemnat Worraphatphimuk คณะบริหารธุรกิจ 
-  Kanokporn Karakate คณะบริหารธุรกิจ
-  Sachann Chanpeng คณะบัญชี
-  Autjima คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-  Piyanuch คณะบริหาร
Jaree Baibua คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 

 

blogimg1
                โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สำนักศึกษาทั่วไป
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-10-26

โครงการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
#สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) พานักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาวิทยาศาสตร์กับปัญหาสิ่งแวดล้อม และวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี

โดยมีนักวิจัยมาให้ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตระหนักถึงผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำความรู้ในการศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทราบถึงความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

 

blogimg1
                โครงการปลูกจิตสำนึกทางจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-10-24

โครงการปลูกจิตสำนึกทางจริยธรรม
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม
#สาขาวิชาการตลาด #คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
รายวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ
ได้ลงพื้นที่ปลูกต้นเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง
ยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพของนักศึกษาในรายวิชา
และยังเป็นการสร้างการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม

 

blogimg1
                ร่วมส่งทีม STC-3 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายการ World Solar Challenge 2019
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-25

ในวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วพวกเขาออกเดินทาง และปีนี้ก็เช่นกันนักศึกษาคณาจารย์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Team STC-3 ต้องออกเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาความฝัน จุดหมายที่ ประเทศออสเตรเลีย #ตัวแทนประเทศไทย

ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) และผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ส่งทีม STC-3 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายการ “World Solar Challenge 2019” นับเป็นครั้งที่ 3 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 

โดยปีนี้ได้ผลิตรถ STC-3 เข้าร่วมการแข่งขัน รถ STC-3 จะต้องเดินทางด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวจากเมือง #Darwin ถึงเมือง #Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ระยะทาง 3,022 กิโลเมตร ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม พ.ศ.2562

ร่วมติดตามและให้กำลังใจนักศึกษาอาจารย์ #STC
#รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์STC-3
#ตัวแทนประเทศไทย

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 

blogimg1
                สัมภาษณ์ทีมงาน รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ STC-3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม​ จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-21

เปิดตัวสัมภาษณ์ทีมงาน "รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ STC-3" #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน

แข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด รายการ “World Solar Challenge 2019” ณ ประเทศออสเตรเลีย วิ่งจากจุดเริ่มต้นที่เมือง #Darwin จนถึงเมือง #Adelaide สามารถวิ่งได้ระยะทางรวม 3,022 กิโลเมตร วิ่งผ่านทะเลทรายและอุปสรรคต่างๆ พวกเขาจะฝ่ามันไปได้ด้วยดีมั้ย ร่วมติดตามและให้กำลังใจนักศึกษา #STC
ในฐานะตัวแทนประเทศไทยเพียงหนึ่งเดียว ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ที่จะถึงนี้ 

 

blogimg1
                พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-15

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวที และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเป็นประธานในพิธี ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนำทีมคณาจารย์เข้าร่วมงาน ภายในงานมีผู้แทนนักศึกษาจากคณะต่างๆ นำพานดอกไม้ ธูปเทียน แสดงความเคารพต่อคณาจารย์

พร้อมกันนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนเรียนดี (ทุนจักรทอง) ทุนผู้มีความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) ทุนโควตาคณะ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#เด็กSTCศิษย์มีครู
#DEKSTC
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

blogimg1
                โครงการประกวด STC Freshy 2019 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-14

STC Freshy 2019 เวทีแห่งดาว
ตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โครงการประกวด STC Freshy 2019 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทั้ง 3 ท่านที่สามารถชนะใจคณะกรรมการและผู้ชมได้ 

นายยืนยง เพชรรัตน์ (มะขาม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจได้รับตำแหน่ง STC Freshy Boy 2019 และ Popular Vote

น.ส.ณิชนันทน์ ทรงสวัสดิ์วงศ์ (กีตาร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจได้รับตำแหน่ง STC Freshy Girl 2019

นายวีรภัทร คมสำโรง (ฟิล์ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบัญชี ได้รับตำแหน่ง The Best Costume

#เด็กSTCหน้าตาดีทั้งนั้น
#DEKSTC

blogimg1
                นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานและได้รับรางวัล ระดับชาติ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา #STC นายยืนยง เพชรรัตน์ นักกีฬาในสักกัดทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สิงห์-โกกิ และเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ #คณะบริหารธุรกิจ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน #จักรยานประเภทลู่ ชิงแชมป์ประเทศไทย #ชิงถ้วยพระราชทานฯ “#ควีนส์สิริกิติ์” ประจำปี 2562 สนามที่ 2 ณ สนามเวลโลโดรม #หัวหมาก

เมื่อวันที่ 6-8 ก.ย. ที่ผ่านมา และได้รับผลงานรางวัล ดังนี้ 
#ชนะเลิศ รายการแสครช เยาวชนชาย
- ชนะเลิศ รายการสปริ้น เยาวชนชาย
- ชนะเลิศ รายการ 1 กิโลเมตร เยาวชนชาย
#ชนะเลิศอันดับที่2 รายการทีมเปอร์ซูต เยาวชนชาย
- ชนะเลิศอันดับที่2 รายการทีมสปริ้น เยาวชนชาย

 

blogimg1
                อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Current Issues In Higher Education around the Globe
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-09-04
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
อาจารย์ ดร.ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Current Issues In Higher Education around the Globe” ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ที่จัดขึ้นโดย สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และ องค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (สมาคม ควอท)(Professional and Organizational Development Network of Thailand Higher Education)
 
สรุปกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ Professor Dr.Gerald Fry ชาวอเมริกัน ได้มาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มอบรมไปจนสิ้นสุดการอบรม เป็นการสอนให้ผู้อบรมทุกคนใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้   ด้วยตัวเอง การแก้ไขปัญหาผู้เรียน และการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทรัล ตลอดจนชี้ให้เห็นภาพอนาคตของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาของประเทศต่างๆ เช่น จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ อังกฤษ และอเมริกา เป็นต้น และชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาวิกฤตที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม Workshop และ Talk เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องคิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษา/ ผู้เรียน/ เทคโนโลยีดิจิทรัล เป็นต้น แล้วนำเสนอและบรรยายสรุปร่วมกันเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติที่ทุกคนมีความกระตือรือร้น สนใจทำกิจกรรมร่วมกันเป็นอย่างดี เพราะจะต้องพูดและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารและคณาจารย์มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับสากล จึงทำให้ผู้ที่เข้าอบรมทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย และนานาชาติ ในมุมมองที่แตกต่างกัน           
ซึ่งทำให้เห็นความสำคัญของการปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอันที่จะนำไปสู่ความเป็นนานาชาติได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอนระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดบริบทของสถาบันให้มีความเป็นสากล ทันสมัย และการอยู่ร่วมกัน (Diversity) ในสถาบันที่มีความหลากหลาย ทั้งในด้านความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา เชื้อชาติ อันนำไปสู่ความเป็นนานาชาติได้อย่างแท้จริง ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้การสนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้มีการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเน้นให้อาจารย์และผู้เรียนทำวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และทั่วโลก อันนำไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) ที่มีความเป็นนานาชาติต่อไป
 
 
blogimg1
                เสวนาหัวข้อ Digital Transformation for Logistics 4.0 in Smart Factory
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-30

#สาขาการจัดการโลจิสติกส์ #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้ร่วมกับองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจ จัดเสวนาหัวข้อ “Digital Transformation for Logistics 4.0 in Smart Factory” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ไบเทค บางนา

โดยเนื้อหาสำคัญในวันนั้นสะท้อนให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่หลายองค์กรต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับยุค Logistics 4.0 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Big Data เพื่อนำข้อมูลที่มีอยู่มากมายมาช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนี้ ควรมีการจัดทำ Smart Warehouse ระบบการจัดการคลังสินค้าอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้เองอัตโนมัติ และที่สำคัญควรมีการนำระบบการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 4.0 เข้ามาช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการเพิ่มเสาใหม่ขึ้นมา คือ เสาของ Innovation ที่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้นในยุค 4.0 เพื่อทำให้เครื่องจักรลดการ break down ได้นั่นเอง  

blogimg1
                รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์...จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน กับรายการไลท์นิ่ง ทอล์ค
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-30

ร่วมให้กำลังใจนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ในการเข้าแข่งขัน World Solar Challenge 2019 พร้อมฟังเรื่องราวดี ๆ จากตัวแทนนักศึกษาและคณาจารย์ทีม STC-3 ก่อนลงสนามการแข่งขันจริงระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ประเทศออสเตรเลียในฐานตัวแทนประเทศไทย

ผ่านรายการ “ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ #สายสวรรค์ขยันยิ่ง” ตอน "รถไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์...จากความรู้ผสานแรงบันดาลใจ สู่สิ่งประดิษฐ์ยุคพลังงานทดแทน" 
ออกอากาศวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 07:15 - 07:45น. ทางช่อง 13 family

 
 
blogimg1
                7 Days Field Trip in Thailand เรียนรู้วิถีไทยในยุคออนไลน์กับ STC
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-30

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการอบรมระยะสั้น 7 Days Field Trip in Thailand แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูจากโรงเรียน IQ International School เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 14-20 สิงหาคม 2562

โดยได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ Museum Siam (พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้) อบรมการทำอาหารไทยคาว-หวานไทยเบื้องต้น วิถีไทยเบื้องต้น เช่น การสั่งอาหารไทย และการอบรม Google Cloud Application 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี และดร.สุพัชรจิต จิตประไพ คณบดีคณะการบริการและการท่องเที่ยว กล่าวเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม

blogimg1
                พิธีกตัญญู กตเวทิตาคุณ ระลึก 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช 15 สิงหา ผู้ก่อตั้ง 3 สถาบันเทคโนโลยีสยาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-16

#รำลึกผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยาม

#น้อมคารวะท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

3 สถาบัน (วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC), วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และมหาวิทยาลัยสยาม) ร่วมใจเป็นหนึ่งจัดงานรำลึกครบรอบ 41 ปี ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อแสดงความคารวะและกตเวทิตาคุณแด่ท่านในฐานะที่เป็นผู้วางรากฐานการก่อตั้งเทคโนโลยีสยามและมหาวิทยาลัยสยาม

โดยท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จาก 3 สถาบัน และเครือญาติ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัยและพวงมาลา ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562

เวลา 06.30 – 10.30 น.
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ท่านอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

 

blogimg1
                พิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-10
ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงพร้อมร่วมลงนามถวายพระพร
 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
#พิธีอาศิรวาท
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
 
blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-08-05

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำทีมผู้บริหาร กล่าวยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างเป็นทางการสู่รั้ว STC 
#ปฐมนิเทศSTC62
รู้จัก STC อย่างลึกซึ้งโดยทีมผู้บริหาร
สนุกกับการฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ
จาก #คัตโตะ วง LIPTA 
ที่มาแชร์เรื่องราวดีๆ 

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชมสัมพันธ์ 
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

 

blogimg1
                พิธีอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-28

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นประธานในพิธีอาศิรวาทราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้บริหารและอาจารย์ โดยผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพียง

สำหรับผู้บริหารและอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
อาจารย์วงศกร อยู่มาก หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
อาจารย์ประภาศรี บิดาศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ ๕ ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร ๙ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

blogimg1
                การประชุมวิชาการ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 Techcon 2019
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-26

"Techcon 2019 ชาติเข้มแข็งนวัตกรรมไทยมั่นคงด้วยการวิจัยและพัฒนา" 
การประชุมวิชาการ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 5 26 กรกฏาคม 2019

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดการประชุมวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 5(TECHCON 2019) “ชาติเข้มแข็ง นวัตกรรมไทยมั่นคง ด้วยการวิจัยและพัฒนา” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน นายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวต้อนรับ และผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวเปิดงาน
 
Keynote Speaker โดยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เหมือนสิน ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม เรื่อง “การขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เรื่อง "วิวัฒนาการของนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยานยนต์"
 
งานนี้มีนักวิชาการร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย จำนวน 250 ชิ้น TECHCON 2019 จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 

blogimg1
                อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นำผู้บริหารลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-23
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
นำผู้บริหารลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
 
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และในนามผู้แทนกรรมการสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
blogimg1
                คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-23
โครงการจิตอาสา : กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้โครงการจิตอาสา : กิจกรรมจิตอาสาอนุรักษ์ป่าชายเลน 
- เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของป่าชายเลน 
- ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะความรู้ในการเป็นผู้นำและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อนำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน 
- ที่สำคัญทำให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผ่านการทำกิจกรรม 
#สนุกสไตล์บริหารธุรกิจ #เด็กบริหารธุรกิจ #รักษ์โลก
blogimg1
                พัฒนาครูให้เป็นโค้ชกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ศูนย์บริการวิชาการ การจัดการสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยใช้ Google Application
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-23
พัฒนาครูให้เป็นโค้ชกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อย กิจกรรมที่ 3 เรื่อง “การจัดการสารสนเทศผ่านระบบ Cloud โดยใช้ Google Application” พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประยุกต์เทคโนโลยี Cloud เพื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์” วิทยากรโดยทีมอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
โดยมีคุณครูจากโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และเขตบางกอกน้อยเข้าร่วมงาน 30 ท่าน จากโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 โรงเรียน และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนวัดท่าพระ 
- โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
- โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
- โรงเรียนวัดดีดวด
- โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน
- โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
- โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง
- โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
- โรงเรียนวัดอินทาราม
 
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
เวลา 10.00 - 15.00 น.
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
blogimg1
                คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-13

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 

                          - ประธานในพิธี จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล
                          - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                          - ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
                          - พระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ #วัดดีดวด #เขตบางกอกใหญ่ #กรุงเทพฯ

   "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน #เพิ่มเติม ข้อมูลความสำคัญของ #วันเข้าพรรษา https://www.siamtechno.ac.th/details.php?main_id=2047

สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

 

blogimg1
                นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนา ธรรมะกับการตลาด
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-10

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนา "ธรรมะกับการตลาด"
บรรยายโดย
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา (ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

จัดโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาการตลาด
#คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#รู้การตลาด แบบเชิงลึกต้อง คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

 

blogimg1
                ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เสริมองค์ความรู้ สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-29
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
เสริมองค์ความรู้ สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพ
 
ฝ่ายวิชาการและสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ใหม่
ผ่านการอบรม 3 หัวข้อ
- เทคนิคการเริ่มและดำเนินการวิจัย
- หลักสูตรและการสอนยุคปัจจุบัน
และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Selected Google Apps for Education
 
พร้อมให้ความรู้กับฝ่ายสนับสนุนในเรื่อง
- ความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
blogimg1
                ตัวแทนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย เข้าร่วมการพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-15

ตัวแทนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย 
เข้าร่วมการพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH) 
ที่มีประสิทธิภาพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ฝ่ายวิชาการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ช
เพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน
โรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย 
จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่

#โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
#โรงเรียนวัดท่าพระ
#โรงเรียนวัดบางเสาธง
#โรงเรียนวัดดีดวด
#โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
#โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
#โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
#โรงเรียนทวีธาภิเศก
#โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
#โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
#โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
#โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โดยกิจกรรมที่ 2 เรื่อง…
การพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH) ที่มีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กล่าวเปิดงานโดย
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#พัฒนาครูสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท 
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
#เขตบางกอกใหญ่ #เขตบางกอกน้อย

 

blogimg1
                สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยี (STC) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-11

สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยี (STC)

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่อง ทิศทางใหม่ของศึกษาทั่วไป : การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#เรียนสนุกแบบศตวรรษที่21ต้องที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

 

blogimg1
                STC REUNION 2019 (ครั้งที่ 5) ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-10

STC REUNION 2019 (ครั้งที่ 5) 
REUNION สัญจร #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

นำโดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับศิษย์เก่าภาคกลาง
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

ภายใต้บรรยายเป็นกันเองและอบอุ่นสไตล์ STC 
รำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน 
สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันให้หายคิดถึง
ร่วมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ รับของรางวัลกลับบ้านแบบเต็มไม้เต็มมือ

ติดตามความสนุกครั้งต่อไป ของ STC Reunion 2019 
จะเกิดขึ้นที่ไหน จังหวัดอะไร ได้ที่ facebook 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท 
#STCREUNION2019 #คืนสู่เหย้า #ศิษย์เก่าภาคกลาง
#อยากเป็นศิษย์เก่าSTCสมัครเลย

 

blogimg1
                ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-04

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                ฟอรั่มวิชาการ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 7 SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามขั้นบรรยากาศโลก
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-31

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ 7 “SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามขั้นบรรยากาศโลก”

โดย
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
#คณบดี #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อองค์การนาซ่ามีแนวคิดที่จะนำยานอวกาศลงดวงจันทร์
ส่งผลให้เกิดการคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้นักบินอวกาศสามารถนำขึ้นไปใช้ได้
เช่น อาหารแช่แข็ง ไมโครชิพ นิตินอลหรือโลหะจำรูป
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (image stabilization) นาฬิกาอัจฉริยะ ฯลฯ 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ ผลการวิจัยขององค์การนาซ่าเพื่อนักบินอวกาศ
และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกนำมาผลิตให้บุคคลทั่วไปได้ใช้

#อยาก #SPINOFF ตัวเองต้องเรียนที่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท