คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ข่าว คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

 

Activity Gallery

blogimg1
                คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-13

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 

                          - ประธานในพิธี จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล
                          - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
                          - ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา
                          - พระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถา
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และ #วัดดีดวด #เขตบางกอกใหญ่ #กรุงเทพฯ

   "เข้าพรรษา" แปลว่า "พักฝน" หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาล มีหน้าที่จะต้องจาริกโปรดสัตว์ และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนไปในที่ต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ แม้ในฤดูฝน ชาวบ้านจึงตำหนิว่าไปเหยียบข้าวกล้าและพืชอื่น ๆ จนเสียหาย พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือน #เพิ่มเติม ข้อมูลความสำคัญของ #วันเข้าพรรษา https://www.siamtechno.ac.th/details.php?main_id=2047

สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

 

blogimg1
                นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนา ธรรมะกับการตลาด
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-07-10

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนา "ธรรมะกับการตลาด"
บรรยายโดย
พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล วีรญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดยานนาวา (ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี)

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

จัดโดย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 #สาขาการตลาด
#คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#รู้การตลาด แบบเชิงลึกต้อง คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

 

blogimg1
                ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) เสริมองค์ความรู้ สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-29
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
เสริมองค์ความรู้ สู่การเป็นบุคลากรคุณภาพ
 
ฝ่ายวิชาการและสำนักบริหารงานทรัพยากรบุคคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับอาจารย์ใหม่
ผ่านการอบรม 3 หัวข้อ
- เทคนิคการเริ่มและดำเนินการวิจัย
- หลักสูตรและการสอนยุคปัจจุบัน
และการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Selected Google Apps for Education
 
พร้อมให้ความรู้กับฝ่ายสนับสนุนในเรื่อง
- ความสำคัญของบุคลากรสายสนับสนุน
 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
 
blogimg1
                ตัวแทนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย เข้าร่วมการพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-15

ตัวแทนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย 
เข้าร่วมการพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH) 
ที่มีประสิทธิภาพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ฝ่ายวิชาการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการพัฒนาครูให้เป็นโค้ช
เพื่อพัฒนาทักษะการประดิษฐ์หุ่นยนต์ของนักเรียน
โรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่และบางกอกน้อย 
จำนวน 12 โรงเรียน ได้แก่

#โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี
#โรงเรียนวัดท่าพระ
#โรงเรียนวัดบางเสาธง
#โรงเรียนวัดดีดวด
#โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
#โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
#โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
#โรงเรียนทวีธาภิเศก
#โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
#โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
#โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
#โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

โดยกิจกรรมที่ 2 เรื่อง…
การพัฒนาครูสู่การเป็นโค้ช (COACH) ที่มีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย รศ.ดร.กาญจนา จันทร์ประเสริฐ
หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยรังสิต

กล่าวเปิดงานโดย
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช 
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#พัฒนาครูสู่การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท 
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
#เขตบางกอกใหญ่ #เขตบางกอกน้อย

 

blogimg1
                สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยี (STC) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-11

สำนักศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยี (STC)

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป

เรื่อง ทิศทางใหม่ของศึกษาทั่วไป : การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมแห่งอนาคต

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

เพื่อก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

ณ ห้องสัมมนาเล็ก ชั้น 4 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)

#เรียนสนุกแบบศตวรรษที่21ต้องที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

 

blogimg1
                STC REUNION 2019 (ครั้งที่ 5) ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-10

STC REUNION 2019 (ครั้งที่ 5) 
REUNION สัญจร #เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

นำโดย ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับศิษย์เก่าภาคกลาง
ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

ภายใต้บรรยายเป็นกันเองและอบอุ่นสไตล์ STC 
รำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน 
สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันให้หายคิดถึง
ร่วมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ รับของรางวัลกลับบ้านแบบเต็มไม้เต็มมือ

ติดตามความสนุกครั้งต่อไป ของ STC Reunion 2019 
จะเกิดขึ้นที่ไหน จังหวัดอะไร ได้ที่ facebook 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท 
#STCREUNION2019 #คืนสู่เหย้า #ศิษย์เก่าภาคกลาง
#อยากเป็นศิษย์เก่าSTCสมัครเลย

 

blogimg1
                ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-06-04

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีกิตติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และนายกสภาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมถวายพานพุ่มราชสดุดี 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ณ ลานหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

blogimg1
                ฟอรั่มวิชาการ ปีการศึกษา 2561 กิจกรรมที่ 7 SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามขั้นบรรยากาศโลก
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-31

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) 
ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาความรู้และศักยภาพทางวิชาการ ฟอรั่มวิชาการ ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ 7 “SPINOFF ผลพลอยได้จากการก้าวข้ามขั้นบรรยากาศโลก”

โดย
ผศ.พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผศ.ดร.ฐกฤต ปานขลิบ
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
#คณบดี #คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อองค์การนาซ่ามีแนวคิดที่จะนำยานอวกาศลงดวงจันทร์
ส่งผลให้เกิดการคิดค้นและผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้นักบินอวกาศสามารถนำขึ้นไปใช้ได้
เช่น อาหารแช่แข็ง ไมโครชิพ นิตินอลหรือโลหะจำรูป
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว (image stabilization) นาฬิกาอัจฉริยะ ฯลฯ 
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ คือ ผลการวิจัยขององค์การนาซ่าเพื่อนักบินอวกาศ
และปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ถูกนำมาผลิตให้บุคคลทั่วไปได้ใช้

#อยาก #SPINOFF ตัวเองต้องเรียนที่ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท

 

blogimg1
                คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับนักศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-28

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) โดย #คณะบริหารธุรกิจ 
จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
สำหรับนักศึกษาโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม
สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า

พิธีการช่วงเช้า : แนะนำคณะผู้บริหาร 
พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการเรียน 
ในระดับปริญญาตรี

พิธีการช่วงบ่าย : กิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษา และอาจารย์
ภายใต้ความสนุก อบอุ่น เป็นกันเอง 
เพื่อสร้างความผูกพันของนักศึกษา
ต่อคณาจารย์ และวิทยาลัยฯ

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม #คณะบริหารธุรกิจ
#สาขาวิชาการจัดการ #กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า


อ่านเพิ่มเติม "STC จับมือ CP ALL ผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยมปริญญาตรีรุ่น 1 สร้างบัณฑิตคุณภาพ พร้อมเข้าสู่ระบบการทำงานจริง"

blogimg1
                โครงการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด กิจกรรมที่ 2 การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-28

ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
จัดโครงการการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด  
กิจกรรมที่ 2 การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด

ช่วงเช้าบรรยายโดย รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันท์ 
คณบดี #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณาจารย์ในคณะ 
จะมาให้ความรู้เรื่องโมเดลอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 
พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

ช่วงบ่ายบรรยายโดย 
ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง 
คณบดี #คณะบริหารธุรกิจ
ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี 
อดีตรองผู้อำนวยการรพ.ศิริราช
อาจารย์รุจน์ สุวรรณเสรีเกษม 
ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือก
ในหัวข้อ สุขภาพดีมีค่ากว่าที่คิด ตอน สเตรียรอยด์คร่าชีวิต

#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท
#วัดดีดวด #คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ #คณะบริหารธุรกิจ

 

blogimg1
                นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จัดสัมมนาปัญญาประดิษฐ์กับความคิดทางการตลาด (AI Marketing)
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-21

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) จัดสัมมนาหัวข้อ 
“ปัญญาประดิษฐ์กับความคิดทางการตลาด” (AI Marketing) 
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่อง AI กับนักศึกษา เพราะวันนี้ AI ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้ว
วิทยากรโดยอาจารย์ปฏิยุทธ พรามแก้ว 
คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 
และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ให้การต้อนรับและเปิดงานสัมมนา
โดยอาจารย์ทิพย์สุดา หมื่นหาญ 
ผู้ช่วยคณบดีและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

 

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส.) ร่วมงาน Thai Education Fair (Myanmar) 2019 ในเมียนมา
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-05-14
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส) ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการทางการศึกษา Thai Education Fair (Myanmar) 2019 ตามคำเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดที่โรงแรม Sule Shangri-la ในกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒
 
นิทรรศการดังกล่าวจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าไทยในเมียนมา (Association of Myanmar Alumni from Universities in Thailand – AMAUT) และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) มีสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย ประมาณ ๒๐ แห่งได้รับเชิญเข้าร่วมงาน นับเป็นนิทรรศการการศึกษาไทยที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งในเมียนมา
 
  ในงานดังกล่าว วทส. โดยอาจารย์ Nanda Lal Banik หัวหน้าหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และอาจารย์สืบสกุล คำโมง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้ร่วมออกบูธจัดแสดงนำเสนอ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลและความรู้ความเข้าใจโดยตรงแก่นักเรียนนักศึกษาเมียนมา และผู้สนใจเกี่ยวกับ วทส. และหลักสูตรนานาชาติของ วทส. เช่น หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management -IBM) หลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hospitality Management-THM) และหลักสูตรสองปริญญาของ วทส. ร่วมกับมหาวิทยาลัย Lamar แห่งมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
 
   นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครองจำนวนมากที่เข้าร่วมงานดังกล่าวประมาณ ๕๐๐ คน ได้ให้ความสนใจขอรับข้อมูล และสอบถามรายละเอียดในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติของ วทส. เป็นอย่างดี นอกจากนี้ นักศึกษาจำนวนมากได้แสดงความสนใจหลักสูตรอื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสื่อดิจิทัล เป็นต้น อีกด้วย
 
 
 
-----------------------------------
 
blogimg1
                STC จับมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-25

มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี ให้กับนักศึกษา #สาขาวิชาการจัดการ 
#กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า #คณะบริหารธุรกิจ
จำนวน 240 ทุน ใน #โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม 
ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามได้ทำ MOU กับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
โดยการทำสัญญาครั้งที่ 1 มีนักศึกษาเข้ารับมอบทุน 100 ทุน

สนใจสมัคร สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า คณะบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนออนไลน์รับสิทธิพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด 08.00-17.00น.) ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
☎️โทร. 02878 5000

#อยากเติบโตไปกับซีพี ออลล์ ต้องสาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
#siam #สมัครเรียน #ปริญญาตรี #ปริญญาโท #STC

blogimg1
                พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-10

วทส.ชุ่มชื่นก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสอันเป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญู เพื่อความเป็นสิริมงคล 

สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์ #สืบสานงานพิธีรดน้ำดำหัว #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม#STC จัดพิธีรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
โดยตั้งขบวน ณ วัดดีดวด พิธีรดน้ำดำหัว ณ บริเวณลาน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นับว่าวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว อีกทั้งยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่าง การสรงน้ำพระที่นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
#สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์

#สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
#สงกรานต์ #ผ้าไทยเล่นน้ำสงกรานต์ #siam #สมัครเรียน #Dek62

 

blogimg1
                พิธีทำบุญวันสงกรานต์ และชมการประกวด Miss Queen Songkran International STC 2019
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-10

สุขสันต์หรรษามหาสงกรานต์  #ทำบุญสงกรานต์ 
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

กิจกรรมช่วงเช้า 
- พิธีทำบุญวันสงกรานต์ และชมการประกวด Miss Queen Songkran International STC 2019 ณ ห้องหอประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมช่วงเที่ยง 
- รับประทานอาหาร ชุ้มอาหารคาว หวาน ณ ห้องอาหาร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมช่วงบ่าย
- พิธีรดน้ำดำหัว #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยตั้งขบวน ณ วัดดีดวด พิธีรดน้ำดำหัว ณ บริเวณลาน ดร.ณรงค์ มงคลวนิช

โดย: #สำนักงานกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
#สงกรานต์ #ผ้าไทยเล่นน้ำสงกรานต์ #siam #สมัครเรียน #Dek62

 

blogimg1
                นักศึกษา วทส. เข้าร่วม Winter Holiday Camp 2019 ที่มหาวิทยาลัย Da-Yeh ของไต้หวัน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-06
นักศึกษา วทส. เข้าร่วม Winter Holiday Camp 2019 ที่มหาวิทยาลัย Da-Yeh ของไต้หวัน 
 
มหาวิทยาลัย Da-Yeh (DYU) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1990 (พ.ศ. 2533)  DYU มุ่งสร้างความเป็นเลิศทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มุ่งการบูรณาการมนุษย์กับเทคโนโลยี การฝึกทำงานจริง และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการกับภาคอุตสาหกรรม DYU มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมี 7 วิทยาเขต และ 35 คณะวิชา มีคณาจารย์และนักศึกษารวมประมาณ 13,000 คน
 
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (วทส) ได้เข้าร่วมกิจกรรม Winter Camp 2019 ที่ DYU ระหว่างวันที่ 8 - 17 มีนาคม 2562 โดยมีอาจารย์ Nanda Lal Banik หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศนำนักศึกษาจากหลักสูตรนานาชาติรวม 15 คนเข้าร่วมค่ายวิชาการนี้ เป็นเวลา 10 วัน ในระหว่างนี้อาจารย์ Nanda ได้เข้าพบหารือกับศาสตราจารย์ Chien-Jong Shih คณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ และศาสตราจารย์ ดร. Fang Kai Chang หัวหน้าคณะกรรมการบริหารด้านต่างประเทศเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างทั้งสองสถาบัน โดยเฉพาะในด้านหลักสูตรการบริหารธุรกิจ และการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 
ในระหว่างการร่วม Winter Camp 2019 นักศึกษา วทส. ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้างเกมสามมิติ การเสริมสร้างประสบการณ์การใช้ AR / VR การใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อผลิตสบู่และยากันยุง การทำขนม การทำกาแฟ การพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน และอื่น ๆ โดยตลอดระยะเวลา 10 วัน ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี
DYU  กำลังดำเนินการเพื่อขยายความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการกับต่างประเทศ และได้แสดงความสนใจที่จะลงนามความร่วมมือ MoU กับ วทส. เพื่อการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การทำวิจัยร่วม และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น
 
เพิ่มเติมคลิก 
 
blogimg1
                STC Reunion 2019 ครั้งที่ 4 กิจกรรมดีๆ เพื่อศิษย์เก่า STC ภาคอีสาน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-02

#STC Reunion 2019 ครั้งที่ 4 กิจกรรมดีๆ เพื่อศิษย์เก่า STC ภาคอีสาน
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC ลงพื้นที่ภาคอีสาน จัดกิจกรรม #คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาคอีสาน

เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่า STC กับทีมผู้บริหารของวิทยาลัย
เพื่อสร้างเครือข่าย กระชับความสัมพันธ์ ระหว่างวิทยาลัยกับศิษย์เก่า และศิษย์เก่าด้วยกันเอง
ในบรรยากาศพี่น้อง พร้อมหวนรำลึกถึงวัยเรียนกับอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ท่านผู้บริหาร
ร่วมเล่มเกมมันส์ๆ รับของรางวัลกลับบ้านแบบไม่มีมือเปล่า

ณ ห้องประดับเงิน อาคารแกรนด์บอลรูม โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามความสนุกครั้งต่อไป 
STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 5)
จะเป็นภาคไหน จังหวัดอะไร ได้ที่ facebook

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม siam technology college 

 

blogimg1
                โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย กับคณะรัฐประศาสนศาสตร์
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-04-01

#คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #รปศ#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
จัดโครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย รปศ. ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทยสมัยรัตนโกสินทร์

โดยพานักศึกษาเข้าเยี่ยมชม #นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เพื่อจะได้เข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณีไทยที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ ทำให้นักศึกษาได้เข้าใจประวัติศาสตร์ของชาติไทย และรู้จักวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่เลือนหายไปจากปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College 
 

 

 

blogimg1
                คณะรัฐประศาสนศาสตร์ STC จัดกิจกรรมรณรงค์ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้ง2562
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-13

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จับมือ #สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา #สกอ. จัดกิจกรรมรณรงค์ #เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องการเลือกตั้ง ในหัวข้อ “จริยธรรมกับการเลือกตั้ง” โดย #ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง และอาจารย์ณัฐพร มาประชา

#เลือกตั้ง2562 พร้อมเดินสายรณรงค์เลือกตั้งไปยังเส้นทาง ระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์ 1 – ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13 รอบวิทยาลัย อาทิชุมชนวัดดีดวด วัดท่าพระ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และรณรงค์งดการขายเสียง เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ

 

blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จัดอบรม Digital Marketing Camp ให้กับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยไซง่อน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-12

#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC 
จัดอบรม #Digital #Marketing Camp
ให้กับนักศึกษาจาก #มหาวิทยาลัยไซง่อน #เมืองโฮจิมินห์ #ประเทศเวียดนาม จำนวน 54 ท่าน

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)
ตั้งแต่วันที่ 8-14 มีนาคม 2562
พร้อมพาเยี่ยมชมดูงานที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 
เพื่อเข้าใจระบบการทำงานข่าว

 

blogimg1
                คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับงานพยาบาล ให้ความรู้เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-12

คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล #กองควบคุมโรคติดต่อ #กระทรวงสาธารณสุข 
จับมือกับงานพยาบาล สำนักงานกิจการนักศึกษา และชุมชนสัมพันธ์ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC

ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่อง #การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ใน #โครงการบริการเชิงรุกเพื่อเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นชายและสาวประเภทสอง#Outreachactivity เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางป้องกันโรคเอชไอวี

 
 
blogimg1
                นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม) ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-07

ขอแสดงความยินดีกับผู้สมัครเบอร์ 1 "พรรค Business Stons Idea" 
**** ขยัน อดทน รับผิดชอบ *****
นางสาววรรณวิษา โห้สาลี (ส้ม)

นักศึกษา #คณะบริหารธุรกิจ #สาขาวิชาการจัดการ
นโยบายพรรค 
- ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
- ส่งเสริมด้านความสะอาด
- ส่งเสริมการทำกิจกรรมภายในและภายนอก
- ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา

ที่ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง #นายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โดยผลคะแนนจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 (เลือกตั้งล่วงหน้า) และวันที่ 6 มีนาคม 2560 (วันเลือกตั้งและนับคะแนน) เป็นเอกฉันท์ให้นางสาววรรณวิษา โห้สาลี เป็นนายกองค์การนักศึกษาด้วยคะแนน 249 คะแนน จากผู้มาเลือกตั้ง 669 คน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

blogimg1
                คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-03-07

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้นำ นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย  
#สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ 
#สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
#สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 
#สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ 
#สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
และ #สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน

เพื่อให้นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่และได้เห็นถึงการปฏิบัติงานจริงของการผลิตไฟฟ้า ทั้งในเรื่องของการควบคุมสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการ บำรุงรักษาของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น

#การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย #กฟผ#เขื่อนศรีนครินทร์#กาญจนบุรี #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

 

blogimg1
                STC จัดงาน Reunion 2019 (ครั้งที่ 3) ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับ ศิษย์เก่าภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-26
#เราคือครอบครัวเดียวกัน
#STC จัดงาน #Reunion 2019 (ครั้งที่ 3)
ลงพื้นกระชับสัมพันธ์กับ #ศิษย์เก่าภาคใต้ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562
 
ภายใต้บรรยายเป็นกันเองและอบอุ่นสไตล์พี่น้องชาว STC 
พร้อมหวนรำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน 
กระชับสัมพันธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา 
คณบดีทุกคณะ และท่านผู้บริหารแบบใกล้ชิดสุดๆ
 
สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
พบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันให้หายคิดถึง
พร้อมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ 
ให้ได้ล่ารางวัลกลับบ้านไม่มีมือเปล่า
 
ติดตามความสนุกครั้งต่อไป 
STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 4)
จะเป็นภาคไหน จังหวัดอะไร ได้ที่ facebook
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College
 
blogimg1
                การสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-15
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC
จัดอบรมการสร้าง ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์ #สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์
ณ ห้อง 9201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 9)
 
#เรียนรู้กับมืออาชีพ
#พัฒนาความรู้เพื่อนักศึกษา
#สร้างผลงานด้านวิชาการ
#สมชาติ #โสภณรณฤทธิ์
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม siam technology college
 
blogimg1
                STC จัด STC #Reunion 2019 (ครั้งที่ 2) ชุมนุมศิษย์เก่าภาคเหนือ ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส #จังหวัดน่าน
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-02-11
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จัด STC #Reunion 2019 (ครั้งที่ 2)
#ชุมนุมศิษย์เก่าภาคเหนือ
ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส #จังหวัดน่าน
ดินแดนล้านนาอันสงบ เรียบง่ายของไทย
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ในบรรยายเป็นกันเองและอบอุ่น 
พร้อมหวนรำลึกความหลังเมื่อครั้งวัยเรียน
กับอาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีทุกคณะ และท่านผู้บริหาร
สานสัมพันธ์คอนเนคชั่นระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
พร้อมกิจกรรมสนุกและเกมมันส์ๆ 
ให้ได้ล่ารางวัลกลับบ้านไม่มีมือเปล่า
ติดตาม STC Reunion 2019 (ครั้งที่ 3)
จะเป็นที่ไหน เมื่อไหร่ ได้ที่ www.siamtechno.ac.th 
 
 
blogimg1
                STC เปิดพื้นที่ บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
#STC เปิดพื้นที่ #บริการวิชาการ พัฒนาความยั่งยืนให้ชุมชนวัดดีดวด
 
ตัวแทนชุมชน #วัดดีดวด เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ.ศ.2562 ในหัวข้อ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชมวัดดีดวด” โดยมีเป้าหมายร่วมกันพัฒนาชุมชมให้ยั่งยืน และสามารถดูแลตนเองได้
 
#IamSTC #ศูนย์บริการวิชาการ 
blogimg1
                การอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
#STC #จัดอบรมขอตำแหน่งวิชาการ
 
ฝ่ายวิชาการ #วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #STC จัดโครงการอบรมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและเป็นแนวทางให้กับอาจารย์ที่ต้องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้จัดทำผลงานทางวิชาการให้มีความถูกต้อง
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม #IamSTC
blogimg1
                วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม
กิจกรรมเมื่อ :: 2019-01-26
#STC ต้อนรับ 3 หน่วยงานจากเวียนนาม
เพื่อหารือสร้างหลักสูตรระยะสั้นร่วมกัน
.
#วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ให้การต้อนรับโรงเรียน #Archimedes บริษัท Global New Kaizen และบริษัท Association Study Abroad Support จากประเทศ #เวียดนาม
.
โดยมีเป้าหมายจัดทำหลักสูตรระยะสั้นอบรมนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทั้งของโรงเรียน บริษัท และวิทยาลัยฯ
blogimg1